A-alagrupp Vi K +/- P
B-alagrupp Vi K +/- P
C-alagrupp Vi K +/- P
Vahegrupp Vi K +/- P